• Wycliff Ochieng – Kenya
  • Elizabeth Chimbayo – Malawi
  • Mohammed I. K. Alhaddad – Palestine